Thursday, October 7, 2010

TRỐI TRĂN


Trối trăn là lúc đương thời,
Còn gì trăn trối lúc đời bỏ ta .
Một mình từ buổi đi xa,
Còn ai tâm tưởng ngày ta lìa đời .

Có chăng Tình Khúc cho người,
Hiến dâng là lúc sáng ngời sao khuya .
Vả chăng ẩn khúc tình kia,
Biết người ở lại lòng chia mấy tình ?

Des Moines, 15-03-2006


No comments:

Post a Comment