Thursday, October 7, 2010

MẤY NẺO TRƯỜNG SƠN


Trông vời mấy nẻo Trường Sơn,
Mà nghe gió hát ru hồn Vọng Phu.
Trông vời núi Ngự trầm tư,
Buồn  nghe điệu hát khởi từ sông Hương .
Trông vời dấu tích tang thương,
Còn nghe tiếng khóc ai buông nửa chừng .

Des Moines, 16-03-2006


No comments:

Post a Comment