Friday, October 8, 2010

ĐÊM 30.04 VÀ TỪ ĐÓ


Đêm dài con đóm soi cao,
Dẫn chi mộng mị kiếp nào tới đây .
Sông sao biếng cạn quên đầy,
Bãi kia cá lụy, bến nầy chim sa .
Cuối dòng bọt nước đơm hoa,
Chợt tàn chợt nở hằng sa kiếp tình .
Dưới trăng đá chất hoang thành,
Mơ hồn cố quốc, thương mình Đỗ Quyên .
Bến ai thả mái buông thuyền,
Ẩn hình ẩn bóng đến miền đất xa .
Sau lưng bỏ lại sơn hà,
Tóc xanh chợt trắng như già bảy mươi .

10-12-1987
Trại giam Tiền Giang (tỉnh Định tường)


No comments:

Post a Comment