Thursday, October 7, 2010

CHÍN KHÚC CỮU LONG


Trông vời chín khúc Cữu Long,
Bài thơ của mẹ khơi dòng sắt son .
Trông vời bảy ngọn Thất Sơn,
Bài thơ của mẹ ru con tuyệt vời .
Trông vời mây nước biển khơi,
Bài thơ của mẹ lên ngôi Thái Bình .

Des Moines, 06-03-2006


No comments:

Post a Comment