Thursday, October 7, 2010

HẬN TRÀN BIÊN GIỚI


Trông vời mây nước mênh mông,
Còn nghe tiếng sóng trên sông Bạch Đằng .
Trông vời ngọn ải Chi Lăng,
Ráng chiều hoen máu Liễu Thăng đỏ ngời .
Trông vời quan tái xa xôi,
Hờn lên tiếng sấm vỡ trời Bắc Phương .

Des Moines, 16-03-2006


No comments:

Post a Comment