Friday, October 8, 2010

TIẾNG HÁT BÊN SÔNG


(Dịch thơ Đỗ Mục)

Thuyền khuya đỗ bến Tần Hoài,
Sương che mặt nước, trăng đầy bãi sông .
Chẳng cần mệnh nước long đong,
Ca nương còn hát bên sông miệt mài .

Gò Công 07-06-1985

Nguyên tác

DẠ BẠC TẦN HOÀI

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài cận tữu gia .
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.

Đỗ Mục


No comments:

Post a Comment