Friday, October 8, 2010

HẸN GẶP DƯỚI TRĂNG


Lộ nét kiều hoa khi gió sang,
Mây buông tà áo dáng đài trang .
Chẳng lên Bồng Đảo chờ trên núi,
Thì đến Đào Nguyên gặp dưới trăng .

30-07-1982
K5. Tân Lập. Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment