Friday, October 8, 2010

TÌNH VIỄN KHÁCH


(Dịch thơ Vy Thừa Khánh)

Sông dài biêng biếc,
Dặm khách xa xăm .
Chung niềm ly hận,
Hoa rụng âm thầm .

Gò Công, 02-03-1985

Nguyên tác

NAM HÀNH BIỆT ĐỆ

Đạm đạm trường giang thủy,
Du du viễn khách tình .
Lạc hoa tương dữ hận,
Đáo địa nhất vô thanh .

Vy Thừa Khánh


No comments:

Post a Comment