Thursday, October 7, 2010

ĐỒI MÊ


Hôm qua tuyết phủ Đồi Mê (1),
Đường đi dễ nhớ, lối về hay quên .
Cây rừng lạnh giấc đông miên,
Nhưng tôi lại thấy bình yên giấc hồ .
Hẹn kỳ hoa kết cành tơ,
Lòng nghe rộn rã mà chờ đến xuân .

Des Moines, 16-03-2004


No comments:

Post a Comment