Thursday, October 7, 2010

LẦM LỠ ĐẦU TIÊN


Lỡ tay hái trái trên cành,
Trông nhầm Trái Cấm ra hình Trái Mơ .
Lỡ yêu, yêu đến dại khờ,

Tuổi đời rụng sớm, tình hờ chết non .
Chết sao, chết rũ chết mòn,
Xác còn mượn lấy linh hồn đi hoang .

Sao khuya rụng xuống sông Hằng,
Kiếp tàn tận kiếp, tình dang dở tình .
Mai kia ta chết một mình,
Chẳng mồ chôn hận, chẳng tình buộc duyên .
Ta về dỗ giấc cho yên,
Đêm không mộng mị, ngày quên bến bờ .

Des Moines,26-11-2005


No comments:

Post a Comment