Saturday, October 9, 2010

LẶNG THẦM


Dưới giếng trăng chìm chẳng tiếng tăm,
Lao tù một cõi đã bao năm ?
Thành cao đá chất vòng giam cấm,
Mộ tối rêu phong chốn lặng thầm .
Nguyệt rũ màn mây che  mặt khóc,
Nhạn chìm cửa núi dứt tin thăm .
Thả gàu ta vớt thân vàng ngọc,
Trăng lại chìm sâu tận cõi âm .

05-09-1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment